Новости

ҺАРГАМА ГОЕ, ЖЭНХЭНИ ХУБСАҺАМНАЙ ГОЕЛ БАЙНДАА...

"Элинсэгэйм алтан шүрбэһэн" ("Золотая нить наших предков") гэһэн үндэһэн хубсаһанай уласхоорондын III харалга-мүрысөөн мүнөөдэр "Амар сайн' театрай танхим соо үнгэргэгдэбэ. Буряад оронһоо, Монголһоо, Шэтэ хотоһоо, Шэнэхээн нютагһаа, тиихэдэ Агымнай тойрогой аймагай түбтэ ба хүдөө һуурингуудта ажаһуудаг уран гартан олоороо сугларжа, жэнхэни арадайнгаа хубсаһа хунарай янза бүриие, гое һайханиие дурадхаба. "Амар сайн" театрай артистнар тус хэмжээ ябуулгада хабаадажа, дуу хатараараа шэмэглэбэ. #культуразабайкалья

3 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg