Новости

ЭХИН ТАБИГДАА

Түрүүшын бэшэлгэнүүд (видеозаписи) орожо эхилээ, буряад арадайнгаа уянгата һайхан дуунуудые хангюурдан дуулажа, үльгэр домогоо түүрээжэ, холо дүтын нютагуудай арад зон энэ конкурсдомнай эдэбхитэй хабаадаха гэжэ найданабди. Абдараа уудалан, мартагдажа байһан гоё һайхан олон тоото буряад дуунууд болон үльгэрнүүд хүн зоной һонирхол татахань болтогой!


18 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg