Новости

ШАГ ШУУЯАТАЙ БАГАШУУЛАЙ УРМАНДА

Эди шэдитэй шэнэ жэлэй һайндэрнүүд үргэлжэлһөөр. Багашуулнай амаралтынгаа үедэ үнэн зүрхэнһөө амаржа, сэнгэжэ байһаниинь эли. Үглөөдэр, январиин 7-до 12 сагта "Амар сайн" театрта хүхюун зугаатай зүжэглэмэл нааданда хүүгэдээ асаржа, хүхеэн урмашуулыт. Олондо мэдээжэ, багашуулай анхарал татама "Тролли" мультфильмын гол геройнууд таанадые угтан абаха, хүбүүд басагадаа, аша зээнэрээ асарыта!!! Тел. 89245103597; 150 түх.






4 views0 comments

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg