Новости

УЛАСХООРОНДЫН ХЭМЖЭЭНЭЙ УУЛЗАЛГА

"Хани нүхэдэй дүхэригтэ" уулзалга үндэр хэмжээндэ үнгэрбэ. Монгол һайхан ороной мэдээжэ хүгжэмшэн, дуушан, кинорежиссер Агваанцэрэнгийн Энхтайван олон жэлэй хугасаада нүхэсэжэ ябаһан найзанараараа Дамба Занданов, Батор Будаев гэгшэдтэй хамта "Амар сайн" театрай тайзан дээрэ бүгэдөөрөө уулзажа, Ага нютагайхидта хүгжэмэй ирагуу үдэшэ бэлэглэбэ.

8 views0 comments

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg