Новости

ТҮРҮҮ ХҮНҮҮДЭЙ НЭГЭН

Уласхоорондын хатарай үдэртэ зорюулжа, Бүгэдэ буряадай "Толон" һониной ээлжээтэ 17-дохи дугаарай "Улаалзай" хабсаргалтада хэблэгдэһэн толилолго дурадханабди. Ушар юуб гэхэдэ, 1999-2003 онуудай хугасаада, тэрэ үедэ "Амар сайн" ансамбль байха үедэ ударидагшаар ажаллаһан Бальжима Базаргуруевна Рыгдылова тухай зураглал та олоной һонирхолдо.

3 views0 comments

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg