Новости

ТАЛАДАА ЖАРГАЛТАЙБ(Буйлуулан үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын үдэртэ зорюулагдана).


Буряад угсаата араднай хэр угһаа хүдөө ажахытай нягта холбоотой. Хэдынэйшье сагта мал ажалаа үсхэбэрилэн, эбэртэ бодо малайнгаа тоо олошоруулан ажамидардаг заншалтай.


Адуун һүрэг баялигтай Сагаан-Шулуутай нютагайхид урдынхидал мүнөө ажалаа улам эршэдүүлэн, агта хүлэгтөө онсо анхаралаа хандуулжа, анханайнгаа ажалые улам хүгжөөжэ эхилһэндэнь урмашахаар.


"Амар сайн" театрай уян нугархай хатарша басагадаймнай нэгэн, баледэй артист Аягма Митупова хатарша нүхэдөөрөө хамта "Дружба" колхозой дэбисхэр дээрэ оршодог "Бэлшэртэ" буусада айлшаар буужа, нангин һайхан тоонто нютагайнгаа аха захатанай, мүнөө үедэ залуушуулай эрхилжэ эхилһэн ажал хүдэлмэриие соёл урлалай, хатар бүжэгэй "хэлэн" дээрэ шадамар бэрхээр бэелүүлжэ шадаа.

#культураЗабайкалья

#культураАги

#Хүдөөажахынүдэр

#Буряадхэлэнэйфестиваль

9 views0 comments

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg