Новости

СҮЛЭЛГЭДЭ СҮХЭРӨӨГҮЙ ЭТИГЭЛ


Буряад угсаата арадай түүхэдэ 1930-аад онуудай сэмүүн хүйтэн сүлэлгын шэрүүн үе ямар ехэ уйдхар гашуудал асарааб, ямаршье гэм зэмэгүй зоной хуби заяанда эдэгэшэгүй "шарха" үлөөжэ, үй түмэн эрхэтэдэй ажабайдалда мартагдашагүй мүр сараа үлөөгөөб даа?! Хэдынэйшье сагта гол бүхэтэй, сүхэршэгүй сэдьхэлтэй буряад арад бүхы бэрхэшээлтэ дабаануудые гаталан гаража, хаа-хаанагүй ажаһууһан буряадууд илгаагүй, хардалгын хорото хюдалгые өөр дээрээ үзэһэн. Лама санаартан, сэрэгшэд, гүрэнэй албатад "ангиин дайсан" гэжэ зэмэлүүлэн, сүлүүлһэн түүхэтэй.


2018 ондо "Амар сайн" театрта федеральна хэмжээнэй "Ага минии - алтан үлгы" гэһэн ниитэ гаршагтай зүжэг-концерт табигдаһан юм. Шадамар бэрхэ, дүй дүршэлтэй режиссёр, Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Дулмажаб Жамсоевагай ударидалга доро энэ ехэ хэрэг бүтэһэн гээд харагшадтаа һануулая. Зүжэгэй нэгэ хубинь энэ һүрөөтэй үе сагта зорюулагдажа, тэрэ холын бэрхэшээлтэ үйлэ хэрэгүүдые тайзан дээрэһээ олон тоото харагшадтаа дамжуулаа бэлэй. Айл бүхэниие шударһан, буряад-монголшуудаймнай түүхэдэ ушарһан уйдхар гашуудалта үйлэ хэрэгүүд тухай үхи хүүгэдтээ, ургажа ябаа залуу үетэндэ һануулан хөөрэжэ, харуулан дамжуулжа ябаха - манай нангин уялга.

#культураЗабайкалья

#культураАги

#деньпамятижертвполитическихрепрессий

0 views0 comments

Recent Posts

See All

С ДОБРОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!

Поздравляем всех с Масленицей - неделей забав, шуток и веселья, радостным началом удивительных и вдохновляющих перемен! Желаем, чтобы праздничный стол порадовал богатством сытных и изысканных блюд, см

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg