Новости

"СЛАВЬТЕСЬ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ - ОДЕРЖАЛИ ВЫ ПОБЕДУ!"

Старший администратор театра Эржена Очирова представила зарисовку на бурятском языке о своей прабабушке, о труженице тыла Цыбегмит Жамьяновой. ИЛАЛТА ШЭРЭЭЛСЭҺЭН АША ГАБЬЯАТАЙ Минии хүгшэн эжы хадаа Жамьянова Цыбегмит 1912 ондо Согто-Хангил нютагай "Һөөгтэ" гээд нэршэһэн газарта Жамсаранай Жамьянай гэр бүлэдэ түрэhэн. 4 хүбүүд, 3 басагад мүндэлhэн байна. Хүдөө нютагай юрын буряад басаганай бага наhан тэрэ сагайхяар юрын лэ байдалда үнгэрөө hааб даа. Хони ямаадаа үглөөгүүр эртэ бэлшээридэ гаргаха, наранай оротор тэдэнээ адуулха. Ямаадаа үдэшэ үглөөгүй hаалсаха. Юрэдөө, бага наhатайшуулай диилэхэ ажал бултыень хэлсэдэг байгаа. Иигэжэ гэртэхиндээ хамhалсан, бага наhанhаа ажалай дүршэлтэй болоhон юм. Бүхы hураhан эрдэмынь хадаа Чойжилхамаев Аюрзана багшада монгол үзэг хоер жэлэй туршада заалгаhан ябадалынь болоно. Саашань hураха арга байгаагүй. Хүдөөгэй ажал барагдаха бэшэ... Түрэл нютагhаа саашаа гаража ошоогүй. Хүн боложо, хүлөө дүрөөдэ хүргэhэнhөө хойшо хамтын ажалай түлөө hалирhан. Хори наhатай байхадаа, Ринчинэй Ошортой айл боложо найман үхибүүдые үндылгөө. 1934 ондо залуу бүлэдэ "Мүнхэ ажал" артелиин түрүүлэгшэ Паатин Боро адуу тэмээ даалгаа. Колхозой хоер үрэгүүдые нэгэдхэн хараха аргагүй hэн тула, тэрэ хатуу сагай эрхээр хоер тээшээ таhаржа хараха баатай болоhон юм. Хүгшэн эжымни тэрэ хүндэ үе сагые ехэл хүшэрөөр hанадаг, хөөрэдэг бэлэй. Бүхы туhалха хүниинь табатайхан Бадма-Гарма басаганиин hэн. "Адуу хараха гээшэмнай ехэл харюусалгатай ажал. Үдэшын боро хараанhаа үүрэй толон болотор адуугаа дахаха. Үлэнхэ шононуудhаа адуугаа аршалха, абарха сагууд олон болодог hэн" - гээд хөөрэгшэ һэн. Иигэжэ оролдоhоной ашаар адуу малынь хэзээдэшье гарзагүйгөөр ондо ородог байгаа. "Һайнаар адуугаа хараhанай түлөө хиилэ орооhон шагналда хүртэгшэ hэмди", - гээд, манай хүгшэн эжы хөөрэдэгыень һананаб. - Байха байдалшье муу, hэеы гэр һааб даа. Үбэлэй сагта утаа уняар, hүниндөө бодожо галаа түлихэ шадалгүй, эсээд унтаха сагууд хэзээшье дайралдагша һэн. Үглөөгүүр бодоходошни, гэр соо хүйтэн hалхин үлеэжэ байха. Асарhан, олоhон хүлhэншни дууhашаха". Гэбэшье, хэзээдэшье голхоржо, уйдажа ябаагүй. Хамтын ажалай түлөө үнэн зүрхэнhөө оролдохын хажуугаар үхибүүдээ үндылгэжэ ябаа ха юм. 1937 оной апрель hарада гансаараа адуу хаража байтараа, хоердохи басагаа хээрэ түрөө. Иимэ ушарта дайрагдаад байхадаа, балайшье зохид бэшэ, сэдьхэлдэ ехэл хүндөөр хадуугдаа hэн, - гээд баһал хөөрэһыень түрэлхиднай һайн мэдэхэ. - Мориндоо мордохо аргаа барагдахадаа, тэмээ хэбтүүлжэ, тэрэндээ мордохо сагууд болодог hэн. Энэ мэтээр хамтын ажалай түлөө hалирhаар байтарынь, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн эхилжэ, бүхы нютагуудай урдаа хараха эрэшүүлынь, хүбүүдынь хойно хойноhоо hубарилдан дайнда мордоо бэлэй. Өөрыньшье эжы дүрбэн хүбүүдээ сэрэгэй албанда үдэшэhэн юм. Хоер хүбүүдэйнгээ мэндэ бусахые хаража, эгээл ехээр баясаа hэн. Зүгөөр нүгөө хоерынь нютагаа һөөргөө бусаха аза талаангүй байшоо. Дайнай үедэ юрын энэ буряад эхэнэр адуу малаа харалсажа, хабарай сагта паар хахалалсажа, таряагаа тарилсажа, хуряалсажа, Агуу Илалтада өөрынгөө хубитые мүн лэ оруулалсаа. Дайнай үедэ эдеэ хоолоор ядалсаха сагтаа таряа хадажа абаhан газар дээрэ үлэhэн орооhотой хоолосуудые түүжэ, тэрээнээ хоол болгодог тухайгаа зүрхэ сэдьхэлээ хүдэлгэн хөөрэһыень мүнөө һанахада, үнэхөөрөөл, бэрхэтэйл саг байгаа болонол даа. Бэрхэшээлтэй сагуудые дабан, Ошор нүхэртэеэ байдалаа түхеэрээ, хүүгэдөө үндылгөө. Ажалай ветеран эжымнай Агуу Илалтын юбилейна медальнуудаар шагнагдаhан байна. Бага балшар наһанһаа хара ажал хэжэ хүдэржэһэн, хооһо нойтые бэе дээрээ үзэһэн хүгшэн эжымнай бидэндээ хайратай, омогорхон ябаһандаа баяртайбди. Уран гартай, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй эжымнай олондо туһатай заабаринуудаараа дэмжэжэ, оедол урлалаар хододоо хамһалсажа, дүнгэлсэжэ ябаһан юм. Үнэр баян, аша зээнэрээ харалсажа, бүхэли наһаараа 33 партизанай нэрэмжэтэ хуторта ажаһууһан юм. Үреэлэй үндэр наһа дабажа, 90 наhатайдаа 2001 ондо хада гэртээ харяа бэлэй, хайрата манай хүгшэн эжымнай. #75летиепобеды

58 views0 comments

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg