Новости

ОЛОНОЙ МЭДЭЭСЭЛДЭ

Бүгэдэ буряадай "Толон" һониной июлиин 10-ай, 28-дахи ээлжээтэ дугаарта "Амар сайн" театрай театральна хаһын хаалта тухай, тиихэдэ "Сууха хурай гуниг" гэһэн гаршаг доро Леонид Бабалаевай урлал тухай тусхай толилолгонууд хэблэгдэбэ.
3 views0 comments

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg