Новости

ОЙН БАЯРААР, "АМАР САЙН"!

Түрэл һайхан жэнхэни буряад хэлэеэ олониитын дунда хүгжөөн дэлгэрүүлжэ, дуу хатарайнгаа ашаар арад зонойнгоо урманда түүхэ домогоо үргэн түүрээжэ, угсаатанайнгаа ёһо заншал, түүхын хуудаһануудта хабаатай үзэгдэл - үйлэ хэрэгүүдые зүжэг наадандаа тайзан дээрэһээ дамжуулжа ябаһан "АМАР САЙН" театрай байгуулагдаһаар 30 жэл гүйсэбэ.

Энэ ушараар дашарамдуулан, шэнэ жэлэй эхиндэ Дулдаргын аймагай зарим хүдөө һуурингуудаар "ХОДОДОО ТААНАДТАЯА" гэһэн ниитэ гаршагтай гастрольнууд эхилхэнь.


Гушан жэлэй хугасаада элдэб хубилалта һэлгэлтэнүүд болобошье, гансашье Агын үргэн талада бэшэ, зүгөөр холын хари нютагуудаар анхан "Амар сайн" ансамблиин, удаань "Амар сайн" театрай дуу хүгжэмынь нэгэтэшье замхаагүй, ажаябуулгань таһалгаряагүй ябуулагдаһаар зандаа.


Сагай ошохо бүри зохёохы ажалайнь ябаса улам үргэдхэгдэжэ, соёлой оршон байдалда өөрын онсо "нюуртай", талаан бэлигтэй хүбүүд, басагадаараа баян коллектив үдэр бүриингөө ажал хэрэгээр Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай театр гэһэн нэрэ зиндаада хүртэжэ алдаршаа.


Театрай алтан жасада ороһон олоной зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулмэ уянгата дуунууд, сог залитай янза бүриин хатар бүжэгүүд, шэхэнэй шэмэг болохо шэдитэ хүгжэмэй аялгаар баян театрай репертуарһаа бүридэһэн программа дурадхагдахаар түсэблэгдэнхэй.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

С ДОБРОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!

Поздравляем всех с Масленицей - неделей забав, шуток и веселья, радостным началом удивительных и вдохновляющих перемен! Желаем, чтобы праздничный стол порадовал богатством сытных и изысканных блюд, см

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg