Новости

ДУУГААР СЭДЬХЭЛЭЭ ШЭМЭГЛЭГТЫ

Ама сагаан түмэр хулгана жэлнай ээлжээтэ рабжуунай литые шэнээр нээжэ, шэрүүхэнээр эхилбэшье, арад зоноймнай ажамидарал үргэлжэлһөөр. Мүнөө бэлэгүйхэн сагай тохёолдоод байхада, гэр гэртээ һуубашье, сэдьхэлдээ сэсэг бадаруулжа, нарата һайхан үдэрнүүднай удангүй бидэндээ бусажа ерэхэл бэзэ гэжэ найданабди. "Амар сайн" театр таанадтаяа, хүнхинэмэ һайхан хөөмэйн аялгын шэдитэ хүгжэмөөр зүрхэ сэдьхэлээ баярлуулан, урмашан шагныта, хужарлан харыта манай "Түбэргөөн" бүлгэмэй бүһэтэйшүүлые. Үзэсхэлэнтэ һайхан Эхэ байгаалитай уужам дэлюун тала дайдаарнай 12 жэлэй магтаал таран соностожо, амгалан байдал түхөөг лэ!
6 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg